Algemene Voorwaarden voor openbare veilingen en online veilingen van roerende zaken te houden door de besloten vennootschap Van Stockum’s Veilingen B.V.

Van Stockum’s Veilingen B.V.

Nobelstraat 3a
2513 BC ‘s-Gravenhage

Tel  +31 070 3649840
Fax +31 070 3643340
E-mail info@vanstockums-veilingen.nl

Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.30-16.30 uur

KvK-nummer: 27169484

BTW-identificatienummer: 801240591B016210

Artikel 1 Definities

1.1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op openbare verkopingen van roerende zaken, alsmede de specifieke voorwaarden voor online veilingen die naast de algemene voorwaarden van toepassing zijn op online veilingen en verkoop op afstand;

Online Veiling Voorwaarden: de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden, die naast de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op Online Veilingen en die prevaleren daar waar deze afwijken van de Algemene Voorwaarden.

Bieder: degene die op de Veiling bij opbod een Bod doet;

Bod: mondelinge (al dan niet telefonische) of schriftelijke bieding, of een bieding op andere wijze gedaan indien uitdrukkelijk door Veilinghoudster aangeboden zoals elektronisch, via het internet of per e-mail;

Consument: de Bieder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Hamerprijs: de door de Veilingmeester genoemde prijs waarvoor de Veilingmeester een Zaak aan de Koper toewijst, dan wel het hoogste Bod bij een Online Veiling;

Inbreng: één of meerdere door een Verkoper op de Veiling gegeven Zaak of Zaken;

Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de koop ongedaan te maken bij koop op afstand op een Online Veiling.

Inbrengcourtage: kosten die door de Verkoper betaald dienen te worden inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;

Koop: de koopovereenkomst die tot stand komt doordat een Bieder door de Veilingmeester als Koper wordt geaccepteerd door middel van een hamerslag, dan wel de koopovereenkomst die tot stand komt bij een Online Veiling door het uitbrengen van het hoogste Bod en de acceptatie daarvan door Veilinghoudster;

Koopprijs: de Hamerprijs vermeerderd met Opgeld en eventueel Volgrechtvergoeding;

Koper: de Bieder wiens Bod tijdens een Veiling is geaccepteerd, dan wel de Bieder wiens hoogste Bod is geaccepteerd bij een Online Veiling;

Kosten: de kosten die door de Verkoper en/of de Koper aan de Veilinghoudster voor verrichte diensten betaald dienen te worden, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, onder andere doch niet uitsluitend kosten voor onderzoek, keuren, taxatie, restauratie, foto’s, verzenden, opslag, alsmede Inbrengcourtage en Opgeld;

Limiet: de door Verkoper en Veilinghoudster overeengekomen minimale Hamerprijs;

Margeregeling: Margeregeling op grond van Afdeling 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

Notaris: de notaris die in opdracht van de Veilinghoudster op de Veiling het ambtelijk toezicht als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748 uitoefent;

Ontvangstbewijs: bewijs van afgifte van een te veilen Zaak of Zaken, met naam en adres van de Verkoper;

Opgeld: Kosten die door de Koper betaald dienen te worden inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting;

Ophouding: het door de Veilinghoudster niet verkopen van een Zaak ook al wordt er op geboden;

Veiling: een door de Veilinghoudster georganiseerde openbare verkoping van roerende Zaken als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748;

Online Veiling: een door de Veilinghoudster georganiseerde geautomatiseerde Veiling bij opbod op de website van Veilinghoudster (www.vanstockums-veilingen.nl) die niet te beschouwen is als openbare veiling en  waarbij geen Notaris of Veilingmeester aanwezig is. In deze voorwaarden dient ‘Veiling’ te worden gelezen als ‘Online Veiling’, tenzij uit specifieke Online Veiling Voorwaarden het tegendeel blijkt;

Veilinghoudster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Stockum’s Veilingen B.V.;

Veilingmeester: degene die in opdracht van de Veilinghoudster op de Veiling met de feitelijke leiding van het veilen bij opbod is belast;

Verkoper: degene die, als volledig eigenaar of als rechtmatig vertegenwoordiger van de volledige eigenaar, aan de veilinghoudster opdracht geeft een roerende zaak op de Veiling te verkopen;

Verkoopprijs: de Hamerprijs verminderd met de Inbrengcourtage;

Volgrechtvergoeding: een percentage van de Hamerprijs vermeerderd met Opgeld exclusief omzetbelasting, verschuldigd op grond van de Auteurswet bij de verkoop van originelen van kunstwerken: een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerken en foto’s, dat in rekening wordt gebracht bij de Koper;

Zaak/Zaken: een te veilen zaak of een hoeveelheid van zaken, welke in combinatie kan worden geveild.

1.2. Met betrekking tot de in of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde termijnen zijn de bepalingen van of krachtens de Algemene Termijnenwet (Wet van 25 juli 1964 Stb. 314) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen door en

rechtsverhoudingen tussen de Veilinghoudster, de Verkoper, de Bieder en/of de Koper die verband houden met een Veiling, waaronder die betreffende het bieden, de koop, de verkoop, de bemiddeling, de waardering, de beoordeling, de bezichtiging, de taxaties, de catalogisering, de bewaring en de opslag.

1.2. Afwijkende bedingen of eventuele Algemene Voorwaarden en Online Veiling

Voorwaarden van Verkoper, Bieder en/of Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Veilinghoudster zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de rechtsverhouding waarvoor zij zijn aanvaard.

1.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en Online Veiling

Voorwaarden wordt aan de  veilingbezoekers, Verkopers, Bieders en Kopers  kenbaar gemaakt door publicatie op de website van de Veilinghoudster en/of elders, dan wel een mededeling en/ of ter inzage legging voorafgaand aan de Veiling. Een ieder die aan een Veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden, alsmede het privacy beleid van Veilinghoudster volledig te aanvaarden.

1.4. Veilinghoudster behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden

en de Online Veiling Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie die geldt voor de Veiling is de versie die te vinden is op www.vanstockums-veilingen.nl en die ter inzage ligt bij Veilinghoudster voorafgaand aan de Veiling.

1.5. Indien voor een veiling, zoals een Online Veiling of een bijzondere veiling, specifieke algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, dan prevaleren die boven deze Algemene Voorwaarden, wanneer die voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

Artikel 2 Organisatie van de Veiling

2.1. De Veilinghoudster maakt bekend op welke dagen en uren zij een Veiling houdt.

2.2. De Veiling wordt gehouden in het Venduehuis der Notarissen aan de Nobelstraat 5 te ’s-Gravenhage of op een andere door de Veilinghoudster te bepalen plaats of op de website www.vanstockums-veilingen.nl.

2.3. De Veilinghoudster geeft op de door haar te bepalen wijze kennis van de te veilen Zaken.

2.4. Een te Veilen Zaak valt onder de margeregeling tenzij anders vermeld.

Artikel 3 Inbreng

3.1. Door de ontvangst door de Veilinghoudster van de Inbreng komt de opdracht tot Veiling tussen de Verkoper en de Veilinghoudster tot stand. Na deze ontvangst vertegenwoordigt de Veilinghoudster de Verkoper jegens derden.

3.2. De Veilinghoudster neemt van de Verkoper geen Inbreng in ontvangst dan tegen Ontvangstbewijs. De Verkoper draagt daarbij zorg voor deugdelijke verpakking van de Inbreng. De Verkoper mag niet jonger zijn dan 18 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.3. De Verkoper verklaart dat op de Inbreng geen vooraftrek van omzetbelasting heeft plaatsgevonden.

3.4. De Verkoper en Veilinghoudster kunnen een Limiet afspreken.

3.5. De Verkoper ontvangt een opdrachtbevestiging, waarop wordt vermeld:

– een globale omschrijving van de Inbreng;

– eventuele gebreken;

– de eventuele Limiet;

– een eventuele bestemming voor een bijzondere of een Online Veiling.

3.6. De Veilinghoudster heeft het recht een Inbreng of een gedeelte daarvan zonder opgaaf van redenen te weigeren. Ook na de in ontvangst name is de Veilinghoudster gerechtigd, mits onder opgave van redenen, een Inbreng of een gedeelte daarvan aan de Verkoper terug te geven en niet te veilen, in welk geval de Verkoper geen kosten is verschuldigd en de Veilinghoudster niet gehouden is om enige eventuele schade met betrekking tot het niet doorgaan van de Veiling te vergoeden.

3.7. De Verkoper heeft het recht de Inbreng tot de aanvang van de Veiling terug te nemen tegen betaling van 30% of minder naar het uitsluitend oordeel van de Veilinghoudster van de Limiet of, indien geen Limiet is overeengekomen of bij een Online Veiling, van de prijs waarvoor de Veilinghoudster de Inbreng taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte Kosten. Indien de Verkoper deze taxatie niet accepteert kan hij op eigen kosten hertaxatie doen laten plaats door drie op het gebied van de Inbreng gecertificeerde register taxateurs TMV of in de betreffende specialisatie algemeen erkende taxateurs waarvan er één wordt benoemd door de Veilinghoudster, één door de Verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Indien de waarde van de Inbreng na hertaxatie afwijkt, is de afwijkende waarde van toepassing voor dit artikel.

3.8. De Veilinghoudster heeft het recht meerdere Zaken van één Verkoper samen te voegen en als één geheel te veilen.

3.9. De Zaak wordt geveild in de staat waarin deze zich bevindt.

3.10. De Veilinghoudster is gerechtigd alle ter Verkoop aangeboden Inbreng te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de Veiling. De Kosten hiervan zijn voor rekening van Verkoper. De Veilinghoudster behoudt het auteursrecht op deze afbeeldingen.

Artikel 4 Verplichtingen en garanties van de Verkoper

4.1. De Verkoper staat er tegenover de Veilinghoudster voor in dat de eigendom van de Inbreng hem toebehoort, althans dat hij bevoegd is daarover rechtsgeldig te beschikken. Verkoper vrijwaart de Veilinghoudster voor iedere aanspraak door derden uit hoofde van schending van enige rechten op de Inbreng, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

4.2. De Verkoper is gehouden om aan de Veilinghoudster alle aan hem, Verkoper, bekende kenmerken en gebreken of gebreken die hij vermoedt aanwezig te zijn aan de Inbreng op te geven bij afgifte. De Verkoper dient de Veilinghoudster te vrijwaren voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden met betrekking tot de Inbreng, in de meest ruime zin van het woord, alsmede van de aanspraken op grond van artikel 12.

4.3. De Verkoper van een Zaak, waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, blijft, totdat het risico van de Zaak op de Koper overgaat, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, daarvoor aansprakelijk.

4.4. De Verkoper is aan de Veilinghoudster wegens Veiling Inbrengcourtage verschuldigd vermeerderd met eventuele Kosten. In geval van Ophouding ten gevolge van de limietstelling is de Verkoper Inbrengcourtage verschuldigd over de Limiet.

4.5. In geval een Inbreng gedurende een periode van zes maanden niet op de Veiling is gebracht anders dan ten gevolge van een bestemming voor een bijzondere Veiling, zal de Inbreng geheel voor rekening en risico van de Verkoper op diens kosten worden teruggezonden, dan wel na verzoek daartoe door Verkoper dienen te worden opgehaald.

4.6. De Verkoper is gehouden de Inbreng na verzoek daartoe door Veilinghoudster binnen zeven dagen na de dag waarop de Veilinghoudster schriftelijk bericht aan de Verkoper heeft verzonden van het niet tot stand komen van een Koop op te halen.

4.7. De Verkoper is in verzuim als hij de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.6 heeft opgehaald.

4.8. De Veilinghoudster is gerechtigd om aan de Verkoper die de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.6 heeft opgehaald Kosten in rekening te brengen. Bovendien is de Veilinghoudster in dat geval gerechtigd de Inbreng opnieuw te veilen, waarbij een Limiet van 50% van de oorspronkelijk overeengekomen Limiet in acht genomen wordt, indien een Limiet is overeengekomen, of indien geen limiet is afgesproken de Inbreng tegen elk bod in veiling te verkopen.

4.9. De Verkoper is gehouden de factuur van Veilinghoudster per omgaande te betalen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Veilinghoudster

5.1. De Veilinghoudster neemt met betrekking tot de Inbreng de zorg in acht welke een goed Veilinghoudster betaamt.

5.2. De Veilinghoudster handelt alleen in het belang van de Verkoper en zal een Zaak tegen de hoogst mogelijke prijs bij opbod verkopen. De Veilinghoudster adviseert de Koper niet. Wanneer de Veilinghoudster melding maakt van de staat of de kenmerken van een Zaak, kunnen noch Koper noch Verkoper daar enige rechten aan ontlenen. Indien Veilinghoudster een afbeelding van de Zaak gebruikt is deze zo waarheidsgetrouw mogelijk, zonder dat Koper of Verkoper daar enige rechten aan kunnen ontlenen.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de melding van Zaken binden Veilinghoudster niet. Veilinghoudster kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen in de afbeeldingen of ten gevolge van de instellingen van een beeldscherm of  lichtbron.

5.3. Veilinghoudster zal bij de aankondiging van een Veiling melding maken van:

 1. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
 2. de omschrijving van de te veilen Zaken;
 3. de volgorde van de te veilen Zaken.

5.4. De Veilinghoudster reikt de Koper een factuur uit. Daarop staat vermeld de Koopprijs en eventuele Kosten inclusief de verschuldigde omzetbelasting. Tevens staat daarop vermeld de eventuele Volgrechtvergoeding.

5.5. Indien het volledige door Koper verschuldigde bedrag door de Veilinghoudster is ontvangen, is zij na dertig dagen gehouden tot betaling van de Verkoopprijs aan de Verkoper, verminderd met eventuele Kosten, met inachtneming van de termijn voor inroeping door de Koper van het recht op ontbinding of vernietiging als bedoeld in artikel 12, dan wel herroeping als bedoeld in artikel 16 zulks onverminderd een eventueel beroep op verrekening door de Veilinghoudster. Indien de eventuele Kosten hoger zijn dan het door de Veilinghoudster aan de Verkoper te betalen bedrag reikt Veilinghoudster daarvoor een factuur aan Verkoper uit.

5.6. Tenzij onbekend hanteert de Veilinghoudster bij de omschrijving van de te veilen Zaak voor wat betreft de naam van de kunstenaar en de originaliteit van het werk de navolgende definities:

 1. een werk, vermeld met de namen / voornaam en achternaam van de kunstenaar is naar haar mening een werk van de kunstenaar.
 2. een werk, vermeld als “toegeschreven aan” is naar haar mening een werk van deze kunstenaar;
 3. een werk, vermeld als “atelier van” is naar haar mening ontstaan in het atelier van deze kunstenaar;
 4. een werk, vermeld als “omgeving van” is naar haar mening een werk uit de periode van de kunstenaar gemaakt onder zijn invloed;
 5. een werk, vermeld als “manier van” is naar haar mening een werk in de stijl van de desbetreffende kunstenaar, maar van later datum;
 6. een werk, vermeld als “naar” is naar haar mening een kopie naar een werk van de vermelde kunstenaar;
 7. een werk, vermeld met (voorletters gevolgd door) achternaam beschouwt de Veilinghoudster als werk van een voor haar onbekende kunstenaar;
 8. de term “getekend” geeft aan dat het werk van een signatuur is voorzien die naar haar mening van de desbetreffende kunstenaar is;
 9. de term “gedateerd” geeft aan dat het werk van een datering is voorzien die naar haar mening juist is;
 10. de term “draagt signatuur” en/of “draagt datering” geven aan dat de signatuur en/of datering naar haar mening niet authentiek zijn.

5.7. Omschrijvingen worden door de Veilinghoudster en haar personeel naar beste weten verstrekt. De Veilinghoudster is niet verplicht een volledige omschrijving van een Zaak, waaronder de staat en de kenmerken, te geven.

Artikel 6 Gang van zaken bij de Veiling

6.1. Tijdens de Veiling vertegenwoordigt de Veilingmeester de Veilinghoudster.

6.2. Het bieden geschiedt alleen in euro’s en bij opbod.

6.3. De Veilinghoudster en de Veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:

 1. zonder opgaaf van redenen een Bod te weigeren;
 2. zonder opgave van redenen personen of bedrijven als Bieder of Koper te weigeren;
 3. een Bod voorafgaand aan de Veiling niet mee te laten doen op de Veiling;
 4. wijziging in de volgorde van de te veilen Zaken;
 5. toevoeging van een Zaak;
 6. combinatie of splitsing van Zaken;
 7. een Zaak waarover een geschil op de Veiling of kort na de Veiling is ontstaan opnieuw in Veiling te brengen, en een eventuele Koop te ontbinden;
 8. het herstellen van een gemaakte vergissing bij een Bod en/ of toewijzing, of een Koop te ontbinden zonder dat een Bieder van een vergissing gebruik mag maken en zich in dat geval de op de tot stand gekomen Koop mag beroepen;
 9. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de Veilinghoudster en de Veilingmeester het recht hebben de Koop te ontbinden en daarna de betreffende Zaak te herveilen en het Bod van de nalatige Bieder niet weer aan te nemen;
 10. indien de Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de Veilinghoudster bekend te maken en zijn legitimatie te tonen, de Koop te ontbinden en de Zaak te herveilen;
 11. gedurende de Veiling geen Zaak af te geven.

6.4. De Veilingmeester wijst de Zaak toe aan de hoogste bieder.

6.5. Het op de Veiling uitgesproken oordeel van de Notaris is beslissend.

6.6. De Veilinghoudster, degenen die bij de Veilinghoudster werkzaam en tijdens de Veiling in functie zijn, de Veilingmeester en de Notaris kunnen op de Veiling geen Bod uitbrengen.

Artikel 7 Verplichtingen van de Bieder/Koper

7.1. Door het op of voor de Veiling uitbrengen van een Bod wordt de Bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze Algemene Voorwaarden.

7.2. De Bieder mag niet jonger zijn dan 18 jaar en in staat zijn wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten.

7.3. De Bieder moet volstrekt onafhankelijk zijn van de Verkoper. Het is verboden op een eigen Zaak te bieden en een Bod op te drijven.

7.4. Het is verboden om buiten de Veiling om contact te zoeken met de Verkoper en de Koop te sluiten buiten de Veiling en Veilinghoudster om.

7.5. Op een Online Veiling kan de Bieder pas een Bod doen nadat hij een digitaal aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld. De Bieder krijgt dan een Van Stockums-account en logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat hij ontvangen en/of gekozen heeft.

7.6. De Bieder mag zijn Van Stockums-account niet overdragen aan iemand anders en mag niet inloggen met een gebruikersnaam en/of wachtwoord van iemand anders.

7.7. De Bieder zal geen handelingen verrichten die de infrastructuur van Veilinghoudster op onredelijke wijzen belasten of schade toe brengen aan de infrastructuur dan wel aan de Online veilingen, dan wel aan de goede naam van Van Stockums Veilingen.

7.8. De Bieder dient voor de Koop de staat, de kenmerken en de omschrijving van een Zaak nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en daarover een eigen oordeel te vormen, waaronder maar niet uitsluitend over de maker, de geschiedenis, de conditie, de kwaliteit, de originaliteit of authenticiteit, de stijl, de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik, de waarde, de geschatte verkoopprijs,  of een Volgrechtvergoeding verschuldigd is, of een Zaak is gerestaureerd, vernieuwd of hersteld en over de mate waarin de Zaak overeenkomt met de omschrijvingen en de Bieder dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de Bieder niet op foto’s of illustraties of andere afbeeldingen kan afgaan. Indien bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de Bieder geen rechten kan ontlenen.

7.9. De Koper is gehouden op eerste verzoek zijn naam en adres en legitimatie te verstrekken.

7.10. De Koper is gehouden om de factuur van Veilinghoudster per omgaande te betalen.

7.11. De Veilinghoudster is gerechtigd om aan de Koper die een op de Veiling gekochte Zaak niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn in ontvangst neemt Kosten in rekening te brengen.

7.12. De Koper heeft niet de bevoegdheid op zijn schuld enige verrekening ter zake van een gepretendeerde vordering op de Veilinghoudster toe te passen.

Artikel 8 Afgifte van de Zaak

8.1. De Koper is verplicht de Zaak direct nadat het verschuldigde bedrag is voldaan in ontvangst te nemen en is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij daaraan niet voldoet.

8.2. Onverminderd het gestelde in artikel 8.10 komen de Kosten van afhalen ten laste van de Koper.

8.3. De Veilinghoudster heeft de bevoegdheid om haar verplichting tot afgifte van een Zaak op te schorten totdat de Koper of Verkoper het door hem aan de Veilinghoudster verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.

Artikel 9 Overgangsrisico

9.1. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan van de te veilen Zaak blijft bij de Verkoper totdat de Zaak is afgegeven aan de Koper.

9.2. Indien de Koper op grond van het bepaalde in artikel 12 het recht op ontbinding of vernietiging van de Koop inroept, dan wel ingevolge artikel 16 de Koop heeft herroepen, komt het risico van de geveilde Zaak onmiddellijk terug bij de Verkoper, onverminderd de verplichting van de Koper de betreffende Zaak onverwijld over te dragen aan de Veilinghoudster in de staat waarin hij de Zaak heeft ontvangen.

Artikel 10 Verzuim van de Koper

10.1. De Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is wanneer de voor de betaling bepaalde termijn verstrijkt zonder dat betaling is verricht.

10.2. De Koper is gehouden aan de Veilinghoudster de schade te voldoen die ontstaat wegens vertraging in de voldoening van zijn schuld vermeerderd met eventuele Kosten en de wettelijke rente.

10.3. De Verkoper erkent het recht van de Veilinghoudster om naar haar eigen keuze nakoming te vorderen van de Koper die de betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de Koop dan wel eerst nakoming te vorderen van de Koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de Koop over te gaan.

10.4. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met het door Veilinghoudster geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit een door de Koper op de Veiling gedane Koop, daaronder begrepen alle kosten ontstaan uit of betrekking hebbende op de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet-tijdig of niet-geheel betaald bedrag, komen, zonder dat ter zake enige ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper. De in de boeken van de Veilinghoudster voor voormelde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van voormelde kosten, behoudens tegenbewijs door de Koper.

10.5. Bij gebreke van betaling door de Koper, binnen de voor betaling bepaalde termijn, heeft de Verkoper dan wel de Veilinghoudster, onverminderd zijn/haar aanspraken op vergoeding van Kosten, schaden en rente, het recht de Koop als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling nodig is en de Zaak te doen herveilen, welke herveiling alsdan geschiedt op kosten van de in gebreke gebleven Koper en onder zodanige bepalingen als de Verkoper c.q. de Veilinghoudster vaststelt.

Het verschil bij eventuele mindere opbrengst van de herveilde Zaak en alle Kosten, schaden en rente, alsmede alle Kosten van de eerste Veiling dienen door de in gebreke gebleven Koper op eerste aanmaning te worden betaald, bij gebreke waarvan hij in verzuim is, terwijl hij van de meerdere opbrengst geen voordeel kan genieten en geen teruggaaf van reeds betaalde Kosten kan vorderen.

10.6. Maakt de Verkoper dan wel de Veilinghoudster gebruik van zijn/haar voormeld recht om de Koop wegens wanprestatie als van rechtswege ontbonden te beschouwen, doch gaat hij niet over tot herveiling, dan kan hij in plaats van vergoeding van Kosten, schaden en rente als boete wegens niet-nakoming vorderen vijfentwintig percent (25%) van al hetgeen de Koper verschuldigd is. De Koper kan niet terugvorderen betalingen, door hem gedaan, behoudens dat eventuele gedeeltelijke betaling van de Koopprijs strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding of boete, en een eventueel overschot hem, de nalatige Koper, moet worden gerestitueerd.

Artikel 11 Verborgen gebreken en misleidende omschrijving

11.1. Indien de Koper kan bewijzen dat de Verkoper of de Veilinghoudster wist dat de op de Veiling verkochte Zaak een verborgen gebrek heeft of de door de Veilinghoudster verstrekte omschrijving zodanig misleidend is dat, indien dit verborgen gebrek of de misleidende omschrijving aan de Koper op de Veiling bekend zou zijn geweest, hij van de Koop tegen het door hem gedane Bod zou hebben afgezien, heeft de Koper het recht door schriftelijke verklaring gericht aan de Veilinghoudster de Koop te ontbinden, dan wel op grond van dwaling of bedrog te vernietigen.

11.2. De Koper kan slechts van het in artikel 12.1 gegeven recht op ontbinding of vernietiging gebruik maken binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag na de Veiling.

11.3. Indien de Koper de door hem op de Veiling gekochte Zaak niet kan teruggeven in de staat waarin deze aan hem door de Veilinghoudster is afgegeven vervalt het in artikel 12.1 bedoeld recht op ontbinding of vernietiging.

11.4. Ingeval de Veilinghoudster bij het opstellen van de misleidende omschrijving is afgegaan op mededelingen van de Verkoper, is de Verkoper gehouden de Veilinghoudster volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden als bedoeld in dit artikel.

11.5. De Koper heeft geen recht op ontbinding van de Koop indien de omschrijving voorafgaande aan of tijdens de Veiling en voorafgaand aan het plaatsen van een Bod werd herroepen en de herstelde omschrijving mondeling of schriftelijk of via de website aan het publiek werd medegedeeld.

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid Veilinghoudster

12.1. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor het tijdens de Veiling niet laten meedoen van een Bod dat mondeling, telefonisch, schriftelijk of elektronisch wordt uitgebracht. Evenmin is Veilinghoudster aansprakelijk voor (technische) storingen, onder andere bij post, telefonie- of internetverbindingen.

12.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 is Veilinghoudster niet aansprakelijk wanneer bij de Online Veilingen storingen optreden die ofwel gelegen zijn bij Veilinghoudster ofwel bij derden. De Bieder accepteert dat hij Veilinghoudster daarvoor niet aansprakelijk kan stellen. Zo accepteert de Bieder, onder andere, dat hij zich daardoor niet kan aanmelden, niet of niet (tijdig) kan bieden of dat zijn Bod niet wordt geaccepteerd of bevestigd.

12.3. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens de Verkoper of Bieder bij de uitoefening van het recht van weigering van een Bod of Bieder.

12.4. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens de Verkoper en/of Bieder en/of Koper wegens zichtbare of onzichtbare gebreken, wegens de omschrijving van een Zaak, de staat van een Zaak, de kenmerken, de kwaliteiten of benamingen, of materialen zoals houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein, edele metalen en diamant, wegens vertraging of verandering in atmosferische omstandigheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, onverminderd het recht van de Koper als bedoeld in artikel 12.1.

12.5. De Veilinghoudster is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor het niet op de Veiling brengen van een Zaak, dan wel het uitoefenen van haar andere rechten ingevolge artikel 7.

12.6. De Veilinghoudster is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal met of zonder braak, van welke aard ook en door welke oorzaak ook, van een te Veilen of van een op de Veiling gekochte Zaak, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghoudster en behoudens dekking door de verzekering van de Veilinghoudster.

12.7. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-, en /of indirecte schade.

12.8. Het betreden van de gebouwen of terreinen gebruikt door Veilinghoudster geschiedt op eigen risico.

12.9. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade aan een persoon in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, waar de Veiling plaats heeft of waar de verkochte Zaak wordt afgehaald, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghoudster en behoudens gedekt door de verzekering van de Veilinghoudster.

12.10. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 13 Algemene bepalingen

13.1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden met Verkoper, Bieder of Koper vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

13.2. Op alle verbintenissen tussen de Veilinghoudster en de Verkoper en/of Bieder en/of de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Rechtbank te                     ’s-Gravenhage onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie en het vragen van een voorlopige voorziening.

13.4. Deze algemene voorwaarden zullen steeds op de Veiling voor het publiek ter inzage gereed liggen en te raadplegen zijn via de website van de Veilinghoudster.

Artikel 15 Online Veiling

15.1. Veilinghoudster vermeldt bij het aanbod een Limiet  en alle Kosten met betrekking tot de koop en  levering van de Zaak, alsmede de wijze van betalen.

15.2. De Bieder kan een Bod uitbrengen door middel van het gebruiken van de optie ‘plaats Bod’ tot aan het tijdstip van het sluiten van de Online Veiling. Door een Bod te plaatsen accepteert de Bieder dat hij een betalingsverplichting aangaat. De Bieder ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn Bod. Indien vijf minuten voor het tijdstip van sluiten een hoger Bod wordt uitgebracht wordt het tijdstip van sluiting steeds verlengd met vijf minuten.

15.3. Een uitgebracht Bod kan niet worden verwijderd of gewijzigd. Door het uitbrengen van een Bod ontstaat een bindende koopovereenkomst op voorwaarde dat het Bod het hoogste Bod is, tijdig is uitgebracht en bevestigd is door Veilinghoudster.

15.4. Zolang de ontvangst van het Bod niet door Veilinghoudster is bevestigd, kan de Consument de Koop ontbinden.

15.5. De Bieder die het hoogste Bod heeft uitgebracht op het tijdstip van sluiten van de Online Veiling ontvangt daarover zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging en is verplicht de Zaak te betalen en af te nemen.

15.6. Veilinghoudster stuurt Koper onverwijld na tot stand komen van de Koop een email met daarin een factuur. De factuur kan ook bij het afhalen van de Zaak betaald worden.

15.7. De Koper verplicht zich de Zaak binnen 5 dagen na sluiting van de Online Veiling af te halen. Veilinghoudster geeft de Zaak eerst af na ontvangst van volledige betaling van de factuur.

15.8. Indien de Koop elektronisch tot stand komt, treft Veilinghoudster passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Veilinghoudster daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 16 Herroepingsrecht Consument

16.1. Wanneer u als Consument  een Bod heeft uitgebracht op een Online Veiling en de Koop heeft  gesloten kunt u de koopovereenkomst binnen een bedenktijd van veertien dagen na de dag van levering of afgifte van de Zaak ongedaan maken, of

 1. als de Consument op dezelfde Online Veiling meerdere Zaken heeft gekocht: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste Zaak heeft ontvangen of afgehaald;
 2. als de levering van de Zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

16.2. Veilinghoudster zal uiterlijk bij levering of afgifte van de Zaak aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

– bezoekadres van de vestiging van Veilinghoudster waar de Consument met klachten terecht kan;

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

– de informatie over garanties en bestaande service na Koop;

– de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Zaak; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

– indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

16.3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. Hij zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

16.4. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met de Zaak die verder gaat dan toegestaan in artikel 16.3.

16.5. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak als Veilinghoudster hem niet voor of bij het sluiten van de Koop alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

16.6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Veilinghoudster.

16.7. Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van  Veilinghoudster een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Veilinghoudster onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

16.8. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 16.1 bedoelde melding, zendt de Consument de Zaak terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Veilinghoudster. Dit hoeft niet als Veilinghoudster heeft aangeboden de Zaak zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Zaak terugzendt of overhandigt voordat de bedenktijd is verstreken.

16.9. De Consument zendt de Zaak terug of overhandigt deze met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Veilinghoudster verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

16.11. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden of afgeven van de Zaak.

16.12. Als Veilinghoudster de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

16.13. Veilinghoudster vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Veilinghoudster in rekening gebracht voor de geretourneerde Zaak, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Veilinghoudster aanbiedt de Zaak zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij de Zaak heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij de Zaak heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

16.14. Veilinghoudster gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

16.15. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Veilinghoudster de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt dit formulier opvragen bij de balie)

Aan:

Van Stockums Veilingen B.V.

Nobelstraat 3a

2513 BC  ‘s-Gravenhage

Tel +31 070 3649840
E-mail: info@vanstockums-veilingen.nl