Algemene Voorwaarden voor openbare veilingen en online veilingen van roerende zaken te houden door de besloten vennootschap B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage, laatste versie [01-01-2019]

B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC ‘s-Gravenhage
Tel +31 070 365 88 57 (lokaal tarief)
Fax +31 070 346 27 69
E-mail info@venduehuis.com

telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 16.30 uur

KvK-nummer: 27145264
Btw-identificatienummer: NL802493580B01

Artikel 1 Definities
1.1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de door het B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage georganiseerde openbare Veilingen van roerende zaken, en op de door haar georganiseerde Online Veilingen en verkoop op afstand;
Online Veiling Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die ook van toepassing zijn op Online Veilingen met uitzondering van de voorwaarden ten aanzien van het Commissiebod en de artikelen 7.1, 7.4, 7.5 en 7.7.
Bemiddelaar: degene die behulpzaam is bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de Verkoper en Veilinghoudster;
Bieder: degene die op de Veiling bij opbod een Bod uitbrengt, of degene die voorafgaand aan de Veiling een Commissiebod uitbrengt of degene die via internet een Bod uitbrengt;
Bod: mondelinge (al dan niet telefonische) of schriftelijke bieding, of een bieding op andere wijze uitgebracht indien uitdrukkelijk door Veilinghoudster aangeboden zoals via het internet of per e-mail;
Commissiebod: een Bod dat digitaal, schriftelijk of per e-mail tot maximaal een half uur voorafgaand aan de Veiling is uitgebracht door de Bieder aan de Veilinghoudster, waarbij de Bieder zijn naam, adres en telefoonnummer vermeldt en het maximale bedrag inhoudt waarvoor de Bieder de Zaak wil kopen;
Consument: de Bieder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Hamerprijs: het door de Veilingmeester genoemde bedrag waarvoor de Veilingmeester een Zaak aan de Koper toewijst, dan wel het hoogste Bod bij een Online Veiling;
Herroepingsrecht: het recht van de Consument om de Koop binnen een bedenktijd van veertien dagen na de dag van levering of afgifte van de Zaak ongedaan te maken;
Inbreng: één of meerdere door een Verkoper op de Veiling gegeven Zaak of Zaken;
Inbrengcommissie: Kosten die door de Verkoper per Zaak betaald dienen te worden inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ook bekend onder de naam ‘Verkoperscommissie’;
Inbrengovereenkomst: de overeenkomst die met de Verkoper wordt gesloten bij Inbreng van een te veilen Zaak, met naam en adres van de Verkoper, de Verzekerde waarde, de Richtprijs en eventueel de Limiet en andere eventuele afspraken, bijvoorbeeld de bestemming van een Zaak voor een bepaalde Veiling;
Lot: de te veilen Zaak, in deze Algemene Voorwaarden aan te duiden met Zaak. Ook bekend onder de naam ‘Kavel’;
Koop: de koopovereenkomst die tot stand komt doordat een Bieder door de Veilingmeester als Koper wordt geaccepteerd door middel van een hamerslag, dan wel de koopovereenkomst die tot stand komt bij een Online Veiling door het uitbrengen van het hoogste Bod en de acceptatie daarvan door Veilinghoudster;
Koopprijs: de Hamerprijs vermeerderd met Koperscommissie en indien van toepassing Volgrechtvergoeding;
Koper: de Bieder wiens Bod tijdens een Veiling is geaccepteerd door middel van een hamerslag en bij een Online Veiling, de Bieder wiens hoogste Bod is geaccepteerd door de Veilinghoudster;
Koperscommissie: Kosten die door de Koper betaald dienen te worden inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ook bekend onder de naam ‘Opgeld’;
Kosten: de kosten die door de Verkoper en/of de Koper aan de Veilinghoudster voor verrichte diensten betaald dienen te worden, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, onder andere doch niet uitsluitend kosten voor administratie, verzekering, onderzoek, keuren, taxatie, transport, restauratie, foto’s, verzenden, opslag, alsmede Inbrengcommissie en Koperscommissie;
Limiet: de eventueel door Verkoper en Veilinghoudster overeengekomen minimale Hamerprijs;
Margeregeling: Margeregeling op grond van Afdeling 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
Naverkoop: Het na afloop van de Veiling aanbieden van de Zaak of Zaken op de website van veilinghoudster voor verkoop. Ook bekend onder de naam ‘Aftersales’;
Notaris: de notaris die in opdracht van de Veilinghoudster op de Veiling het ambtelijk toezicht als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748 (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen) uitoefent;
Ophouding: het door de Veilinghoudster niet verkopen van een Zaak ook al wordt erop geboden, bijvoorbeeld door het niet bereiken van de Limiet;
Privacybeleid: het Privacybeleid dat op de website van Veilinghoudster staat vermeld en dat van toepassing is op de verwerking van de aan Veilinghoudster verstrekte persoonsgegevens;
Richtprijs: een door de Veilinghoudster aan de Verkoper en de Bieder te geven indicatie van de mogelijke Hamerprijs van een Zaak, waar Verkoper nog Bieder c.q. Koper geen rechten aan kan ontlenen;
Veiling: een door de Veilinghoudster georganiseerde openbare verkoping van roerende Zaken als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 15 december 1971, Stb. 748 (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen);
Online Veiling: een door de Veilinghoudster georganiseerde geautomatiseerde Veiling bij opbod op de website van Veilinghoudster, die niet te beschouwen is als openbare veiling en waarbij geen Notaris of Veilingmeester aanwezig is. In deze Algemene Voorwaarden dient ‘Veiling’ te worden gelezen als ‘Online Veiling’, tenzij uit deze Algemene Voorwaarden het tegendeel blijkt;
Veilinghoudster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage’, tevens handelend onder de naam ‘Venduehuis’, ‘Van Stockum’s Veilingen’ en ‘Venduehuis Next Door’;
Veilingmeester: degene die in opdracht van de Veilinghoudster op de Veiling met de feitelijke leiding van het veilen bij opbod is belast;
Vendue Next Door: de handelsnaam van Veilinghoudster voor een deel van de Online Veilingen;
Verkoopprijs: de Hamerprijs verminderd met de Inbrengcommissie;
Verkoper: degene die, als volledig eigenaar of als rechtmatig vertegenwoordiger van de volledige eigenaar, aan de Veilinghoudster opdracht geeft een roerende zaak op de Veiling te verkopen;
Verzekerde waarde: het uitsluitend door de Veilinghoudster te bepalen bedrag waartegen de Veilinghoudster de ingebrachte Zaak zal verzekeren. Dit bedrag kan lager of hoger zijn dan de Richtprijs;
Volgrechtvergoeding: een percentage van de Hamerprijs vermeerderd met Opgeld exclusief omzetbelasting, verschuldigd op grond van de Auteurswet bij de verkoop van originelen van kunstwerken: een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerken en foto’s, dat in rekening wordt gebracht bij de Koper;
Zaak/Zaken: een te veilen zaak of een hoeveelheid van zaken, welke in combinatie kan worden geveild en die door Veilinghoudster in de praktijk wordt aangeduid met het woord ‘Lot’.

1.2. Met betrekking tot de in of krachtens deze Algemene Voorwaarden bepaalde
termijnen zijn de bepalingen van of krachtens de Algemene Termijnenwet
(Wet van 25 juli 1964 Stb. 314) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen door en
rechtsverhoudingen tussen de Veilinghoudster, de Verkoper, de Bieder, de Koper en/of de Bemiddelaar die verband houden met een Veiling, een Online Veiling, Naverkoop en op onderhandse verkoop door Veilinghoudster, waaronder die betreffende het bieden, de koop, de verkoop, de bemiddeling, de waardering, de beoordeling, de bezichtiging, de taxaties, de catalogisering, de bewaring en de opslag.

2.2. Afwijkende bedingen of eventuele Algemene Voorwaarden
van Verkoper, Bieder en/of Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Veilinghoudster zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de rechtsverhouding waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers, Verkopers, Bieders en Kopers kenbaar gemaakt door publicatie op de website van de Veilinghoudster en/of elders, dan wel een mededeling en/of ter inzage legging voorafgaand aan de Veiling. Eenieder die aan een Veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden, alsmede het Privacybeleid van Veilinghoudster volledig te aanvaarden.

2.4. Veilinghoudster behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie die geldt voor de Veiling is de versie die te vinden is op de website van Veilinghoudster (www.venduehuis.com) en welke ter inzage ligt bij Veilinghoudster voorafgaand aan de Veiling.

2.5. Indien voor een veiling, zoals een Online Veiling of een bijzondere veiling, specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard, dan prevaleren die boven deze Algemene Voorwaarden, wanneer die voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden afwijken.

Artikel 3 Organisatie van de Veiling
3.1. De Veilinghoudster maakt bekend op welke dagen en uren zij een Veiling ` houdt.

3.2. De Veiling wordt gehouden in het Venduehuis der Notarissen aan de Nobelstraat 5 te ’s-Gravenhage of op een andere door de Veilinghoudster te bepalen plaats of op de website van Veilinghoudster.

3.3. De Veilinghoudster geeft op de door haar te bepalen wijze kennis van de te veilen Zaken.

3.4. De Veilinghoudster beslist over de wijze van veilen.

3.5. De Veilinghoudster heeft het recht om een ieder van het Bieden op een Zaak uit te sluiten, dan wel het biedaccount te blokkeren. Daarnaast mag Veilinghoudster als voorwaarde voor deelneming aan de Veiling een aanbetaling, bankgarantie of andere zekerheden aan de Bieder vragen.

3.6. De Veilinghoudster heeft het recht om een ieder een biedlimiet op te leggen, waardoor de Bieder tot een door Veilinghoudster te bepalen bedrag kan meebieden op een Veiling.

3.7. Een te veilen Zaak valt onder de margeregeling tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Inbreng
4.1. Door de ontvangst door de Veilinghoudster van de Inbreng en ondertekening van de Inbrengovereenkomst door Verkoper komt de opdracht tot Veiling tussen de Verkoper en de Veilinghoudster tot stand. Na deze ontvangst vertegenwoordigt de Veilinghoudster de Verkoper jegens derden.

4.2. De Veilinghoudster neemt van de Verkoper geen Inbreng in ontvangst dan nadat met de Verkoper een Inbrengovereenkomst is gesloten. De Verkoper draagt daarbij zorg voor deugdelijke verpakking van de Inbreng. De Verkoper mag niet jonger zijn dan 18 jaar.

4.3. De Veilinghoudster kan de Verkoper verzoeken zijn legitimatie, een schriftelijke volmacht of andere bewijsstukken te tonen.

4.4. De Verkoper verklaart dat op de Inbreng geen vooraftrek van omzetbelasting heeft plaatsgevonden.

4.5. In de Inbrengovereenkomst wordt onder andere vermeld, maar niet verplicht:
 een globale omschrijving van de Inbreng;
 de Richtprijs;
 de Verzekerde waarde;
 de afgesproken Inbrengcommissie en Kosten;
 eventuele gebreken;
 de eventuele Limiet;
eventuele andere afspraken, zoals de bestemming van de Zaak voor een bijzondere of een Online Veiling;
4.6. De Veilinghoudster heeft het recht een Inbreng of een gedeelte daarvan zonder opgaaf van redenen te weigeren. Ook na de in ontvangst name is de Veilinghoudster gerechtigd, mits onder opgave van redenen, een Inbreng of een gedeelte daarvan aan de Verkoper terug te geven en niet te veilen, in welk geval de Verkoper geen kosten is verschuldigd en de Veilinghoudster niet gehouden is om enige eventuele schade met betrekking tot het niet doorgaan van de Veiling te vergoeden.

4.7. De Verkoper heeft het recht de Inbreng tot de aanvang van de Veiling terug te nemen tegen betaling van 30% van de onderste richtprijs, verhoogd met alle eventuele gemaakte Kosten en tenminste bedragend € 250,-.
Indien de Verkoper deze taxatie niet accepteert kan hij op eigen kosten hertaxatie doen laten plaats vinden door drie op het gebied van de Inbreng gecertificeerde register taxateurs TMV of in de betreffende specialisatie algemeen erkende taxateurs waarvan er één wordt benoemd door de Veilinghoudster, één door de Verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Indien de waarde van de Inbreng na hertaxatie afwijkt, is de afwijkende waarde van toepassing voor dit artikel.

4.8. De Veilinghoudster heeft het recht meerdere Zaken van één Verkoper samen te voegen en als één geheel te veilen.

4.9. De Zaak wordt geveild in de staat waarin deze zich bevindt.

4.10. De Veilinghoudster heeft het recht om een Zaak in een Veiling zonder toestemming van de Verkoper onder de Limiet te verkopen, zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de afgesproken limiet voor rekening van Veilinghoudster komt.

4.11. De Veilinghoudster is gerechtigd alle ter Verkoop aangeboden Inbreng te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de Veiling. De Veilinghoudster behoudt het auteursrecht op deze afbeeldingen.

Artikel 5 Verplichtingen en garanties van de Verkoper
5.1. De Verkoper staat er tegenover de Veilinghoudster voor in dat de eigendom van de Inbreng hem toebehoort, althans dat hij bevoegd is daarover rechtsgeldig te beschikken. Verkoper vrijwaart de Veilinghoudster voor iedere aanspraak door derden uit hoofde van schending van enige rechten op de Inbreng, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

5.2. De Verkoper is gehouden om aan de Veilinghoudster alle aan hem, Verkoper, bekende kenmerken en gebreken of gebreken die hij vermoedt aanwezig te zijn aan de Inbreng op te geven bij afgifte. De Verkoper dient de Veilinghoudster te vrijwaren voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden met betrekking tot de Inbreng, in de meest ruime zin van het woord, alsmede van de aanspraken op grond van artikel 12.

5.3. De Verkoper van een Zaak, waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, blijft, totdat het risico van de Zaak op de Koper overgaat, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, daarvoor aansprakelijk.

5.4. De Verkoper is aan de Veilinghoudster wegens Veiling Inbrengcommissie verschuldigd vermeerderd met eventuele Kosten. In geval van Ophouding ten gevolge van de limietstelling is de Verkoper Inbrengcommissie verschuldigd over de Limiet.

5.5. In geval een Inbreng gedurende een periode van zes maanden niet op de Veiling is gebracht anders dan ten gevolge van een bestemming voor een bijzondere Veiling, zal de Inbreng geheel voor rekening en risico van de Verkoper op diens kosten worden teruggezonden, dan wel na verzoek daartoe door Verkoper dienen te worden opgehaald.

5.6. De Verkoper is gehouden de Inbreng na verzoek daartoe door Veilinghoudster binnen vijf werkdagen na de dag waarop de Veilinghoudster schriftelijk bericht aan de Verkoper heeft verzonden van het niet tot stand komen van een Koop de Zaak of Zaken op te halen.

5.7. De Verkoper is in verzuim als hij de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.6 heeft opgehaald.

5.8. De Veilinghoudster is gerechtigd om aan de Verkoper die de Inbreng niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.6 heeft opgehaald Kosten in rekening te brengen. Bovendien is de Veilinghoudster in dat geval gerechtigd de Inbreng opnieuw te veilen, waarbij een Limiet van 50% van de oorspronkelijk overeengekomen Limiet in acht genomen wordt, indien een Limiet is overeengekomen, of indien geen Limiet is afgesproken de Inbreng tegen elk bod in veiling te verkopen.

5.9. De Verkoper is gehouden de factuur van Veilinghoudster per omgaande te betalen.

Artikel 6 Verplichtingen van de Veilinghoudster
6.1. De Veilinghoudster neemt met betrekking tot de Inbreng de zorg in acht welke een goed Veilinghoudster betaamt.

6.2. De Veilinghoudster handelt alleen in het belang van de Verkoper en zal een Zaak tegen het hoogst mogelijke bedrag bij opbod verkopen. De Veilinghoudster adviseert de Bieder en de Koper niet. Wanneer de Veilinghoudster melding maakt van de staat of de kenmerken van een Zaak, kunnen noch Bieder, noch Koper noch Verkoper daar enige rechten aan ontlenen. Indien Veilinghoudster een afbeelding van de Zaak gebruikt is deze zo waarheidsgetrouw mogelijk, zonder dat Bieder, Koper of Verkoper daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de melding van Zaken binden Veilinghoudster niet. Veilinghoudster kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen in de afbeeldingen of ten gevolge van de instellingen van een beeldscherm of lichtbron.

6.3. Omschrijvingen worden door de Veilinghoudster en haar personeel naar beste weten verstrekt. De Veilinghoudster is niet verplicht een volledige omschrijving van een Zaak, waaronder de staat en de kenmerken, te geven. Veilinghoudster heeft te allen tijde het recht een eerder gemaakte omschrijving, waaronder een foto, te herroepen of te wijzigen.

6.4. Veilinghoudster zal bij de aankondiging van een Veiling melding maken van:
a. de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
b. de omschrijving van de te veilen Zaken;
c. de volgorde van de te veilen Zaken.

6.5. De Veilinghoudster reikt de Koper een factuur uit. Daarop staat vermeld de Koopprijs en eventuele Kosten inclusief de verschuldigde omzetbelasting. Tevens staat daarop vermeld de eventuele Volgrechtvergoeding of andere Kosten.

6.6. Indien het volledige door Koper verschuldigde bedrag door de Veilinghoudster is ontvangen, is zij na dertig dagen gehouden tot betaling van de Verkoopprijs aan de Verkoper, verminderd met eventuele Kosten, met inachtneming van de termijn voor inroeping door de Koper van het recht op ontbinding of vernietiging als bedoeld in artikel 12, dan wel herroeping als bedoeld in artikel 16 zulks onverminderd een eventueel beroep op verrekening door de Veilinghoudster. Indien de eventuele Kosten hoger zijn dan het door de Veilinghoudster aan de Verkoper te betalen bedrag reikt Veilinghoudster daarvoor een factuur aan Verkoper uit.

Artikel 7 Gang van zaken bij de Veiling
7.1. Tijdens de Veiling vertegenwoordigt de Veilingmeester de Veilinghoudster.

7.2. Het bieden geschiedt alleen in euro’s en bij opbod.

7.3. De Veilinghoudster en de Veilingmeester behouden zich te allen tijde de volgende rechten voor:
a. zonder opgaaf van redenen een Bod te weigeren;
b. zonder opgave van redenen personen of bedrijven als Bieder of Koper te weigeren;
c. een Bod voorafgaand aan de Veiling niet mee te laten doen op de Veiling;
d. wijziging in de volgorde van de te veilen Zaken aan te brengen;
e. toevoeging van een Zaak;
f. combinatie of splitsing van Zaken, hiermee wordt bedoeld dat Zaken eerst ieder afzonderlijk worden aangeboden en daarna in combinatie. waarna de Koop wordt gesloten voor het hoogste totaalbedrag;
g. een Zaak waarover een geschil op de Veiling of kort na de Veiling is ontstaan opnieuw in Veiling te brengen, en een eventuele Koop te ontbinden;
h. het herstellen van een gemaakte vergissing bij een Bod en/ of toewijzing, of een Koop te ontbinden zonder dat een Bieder van een vergissing gebruik mag maken en zich in dat geval de op de tot stand gekomen Koop mag beroepen;
i. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de Veilinghoudster en de Veilingmeester het recht hebben de Koop te ontbinden en daarna de betreffende Zaak te herveilen en het Bod van de nalatige Bieder niet weer aan te nemen;
j. indien de Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de Veilinghoudster bekend te maken en zijn legitimatie te tonen, de Koop te ontbinden en de Zaak te herveilen;
k. gedurende de Veiling geen Zaak af te geven.

7.4. Een Commissiebod krijgt voorrang boven een Bod dat tijdens de Veiling wordt uitgebracht, mits het tot maximaal een half uur voorafgaand aan de start van de Veiling is uitgebracht. Het oudste Commissiebod heeft voorrang boven later uitgebrachte Commisiebiedingen met hetzelfde bedrag.

7.5. De Veilingmeester wijst de Zaak toe aan de hoogste Bieder. Wanneer het
Commissiebod hoger is dan of gelijk is aan het hoogste Bod op de Veiling, dan wijst de Veilingmeester de zaak toe aan de Bieder van het Commissiebod.

7.6. Indien sprake van Ophouding tijdens de Veiling staat het Veilinghoudster vrij direct na de Veiling om de Zaak of Zaken aan te bieden voor een door Veilinghoudster te bepalen bedrag op de website van Veilinghoudster rekening houdend met de Limiet. Dan wel om de Zaak of Zaken na de veiling onderhands te verkopen met inachtneming van de met Verkoper overeengekomen afspraken.
De Koop komt eveneens tot stand met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

7.7. Het op de Veiling uitgesproken oordeel van de Notaris is beslissend.

7.8. De Veilinghoudster, degenen die bij de Veilinghoudster werkzaam en tijdens de Veiling in functie zijn, de Veilingmeester en de Notaris kunnen tijdens de Veiling geen Bod uitbrengen.

Artikel 8 Verplichtingen van de Bieder/Koper
8.1. Door het op of voorafgaand aan de Veiling uitbrengen van een Bod of Commissiebod wordt de Bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze Algemene Voorwaarden.

8.2. Wanneer de Bieder een Commissiebod uitbrengt, doet hij dit voor eigen rekening en risico. Bieder kan Veilinghoudster niet aansprakelijk stellen indien Veilinghoudster het Commissiebod niet laat meedoen op de Veiling.

8.3. Een Bod uitgebracht tijdens de Veiling kan niet worden ingetrokken. Een Commissiebod kan door de Bieder tot maximaal een half uur voor de Veiling schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken, waarbij de Bieder zijn naam, adres en telefoonnummer vermeld alsmede voor welke Veiling, Zaak en bedrag het Commissiebod is uitgebracht.

8.4. De Bieder mag niet jonger zijn dan 18 jaar en/of handelingsonbekwaam zijn. Iedere Bieder wordt geacht voor eigen risico en rekening te bieden en een Koop voor eigen risico en rekening te sluiten.

8.5. Het is verboden om buiten de Veiling om contact te zoeken met de Verkoper en de Koop te sluiten buiten de Veiling en Veilinghoudster om.

8.6. Op een Online Veiling kan de Bieder pas een Bod doen nadat hij een aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en als Bieder door Veilinghoudster is geaccepteerd. De Bieder krijgt dan een Venduehuis-account en logt in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat hij ontvangen en/of gekozen heeft.

8.7. De Bieder mag zijn Venduehuis-account niet overdragen of afgeven aan een derde of derden daartoe toegang bieden en mag niet inloggen met een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een derde. Indien een derde, ook wanneer dit een minderjarige is en/of deze handelingsonbekwaam is, via het Venduehuis-account van de Bieder een Bod uitbrengt, is de Bieder voor alle gevolgen daarvan aansprakelijk.

8.8. Veilinghoudster heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen het biedaccount van de Koper of de Bieder te blokkeren. Daarnaast heeft Veilinghoudster altijd het recht om de Koper en/of de Bieder van toekomstige Veilingen uit te sluiten.

8.9. De Bieder zal geen handelingen verrichten die de infrastructuur van Veilinghoudster op onredelijke wijzen belasten of schade toe brengen aan de infrastructuur dan wel aan de Online veilingen, dan wel aan de goede naam van het Venduehuis, Van Stockum’s Veilingen en/of Vendue Next Door.

8.10. De Bieder dient voor de Koop de staat, de kenmerken en de omschrijving van een Zaak nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en daarover een eigen oordeel te vormen, waaronder maar niet uitsluitend over de maker, de geschiedenis, de conditie, de kwaliteit, de originaliteit of authenticiteit, de stijl, de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik, de waarde, de geschatte verkoopprijs, of een Volgrechtvergoeding verschuldigd is, of een Zaak is gerestaureerd, vernieuwd of hersteld en over de mate waarin de Zaak overeenkomt met de omschrijvingen en de Bieder dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de Bieder niet op foto’s of illustraties of andere afbeeldingen kan afgaan. Indien bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de Bieder geen rechten kan ontlenen.

8.11. De Koop komt tot stand doordat de Veilingmeester de Bieder als Koper accepteert door middel van een hamerslag en bij een Online Veiling door het uitbrengen van het hoogste Bod en de acceptatie daarvan door Veilinghoudster.

8.12. De Koper is gehouden op eerste verzoek zijn naam, adres en legitimatie te verstrekken.

8.13. De Koper is gehouden om de factuur van Veilinghoudster per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen te betalen.

8.14. De Veilinghoudster is gerechtigd om aan de Koper die een op de Veiling gekochte Zaak niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn in ontvangst neemt Kosten in rekening te brengen.

8.15. De Koper heeft niet de bevoegdheid op zijn schuld enige verrekening ter zake van een gepretendeerde vordering op de Veilinghoudster toe te passen.

Artikel 9 Afgifte van de Zaak
9.1. De Koper is verplicht de Zaak direct nadat het verschuldigde bedrag is voldaan in ontvangst te nemen en is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij daaraan niet voldoet.

9.2. Onverminderd het gestelde in artikel 8.15 komen de Kosten van afhalen ten laste van de Koper.

9.3. De Veilinghoudster heeft de bevoegdheid om haar verplichting tot afgifte van een Zaak op te schorten totdat de Koper of Verkoper het door hem aan de Veilinghoudster verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.

Artikel 10 Overgangsrisico
10.1. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan van de te veilen Zaak blijft bij de Verkoper totdat het verschuldigde bedrag is voldaan door de Koper. Vervolgens gaat het risico van beschadiging en/of tenietgaan van de Zaak direct over naar de Koper.

10.2. Indien de Koper op grond van het bepaalde in artikel 12 het recht op ontbinding of vernietiging van de Koop inroept, dan wel ingevolge artikel 16 de Koop heeft herroepen, komt het risico van de geveilde Zaak onmiddellijk terug bij de Verkoper, onverminderd de verplichting van de Koper de betreffende Zaak onverwijld over te dragen aan de Veilinghoudster in de staat waarin hij de Zaak heeft ontvangen.

Artikel 11 Verzuim van de Koper
11.1. De Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is wanneer de voor de betaling bepaalde termijn verstrijkt zonder dat betaling is verricht.

11.2. De Koper is gehouden aan de Veilinghoudster de schade te voldoen die ontstaat wegens vertraging in de voldoening van zijn schuld vermeerderd met eventuele Kosten en de wettelijke rente.

11.3. De Verkoper erkent het recht van de Veilinghoudster om naar haar eigen keuze nakoming te vorderen van de Koper die de betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de Koop dan wel eerst nakoming te vorderen van de Koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de Koop over te gaan.

11.4. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met het door Veilinghoudster geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit een door de Koper op de Veiling gedane Koop, daaronder begrepen alle kosten ontstaan uit of betrekking hebbende op de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet-tijdig of niet-geheel betaald bedrag, komen, zonder dat ter zake enige ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper. De in de boeken van de Veilinghoudster voor voormelde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van voormelde kosten, behoudens tegenbewijs door de Koper.

11.5. Bij gebreke van betaling door de Koper, binnen de voor betaling bepaalde termijn, heeft de Verkoper dan wel de Veilinghoudster, onverminderd zijn/haar aanspraken op vergoeding van Kosten, schaden en rente, het recht de Koop als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling nodig is en de Zaak te doen herveilen, welke herveiling alsdan geschiedt op kosten van de in gebreke gebleven Koper en onder zodanige bepalingen als de Verkoper c.q. de Veilinghoudster vaststelt. Het verschil bij eventuele mindere opbrengst van de herveilde Zaak en alle Kosten, schaden en rente, alsmede alle Kosten van de eerste Veiling dienen door de in gebreke gebleven Koper op eerste aanmaning te worden betaald, bij gebreke waarvan hij in verzuim is, terwijl hij van de meerdere opbrengst geen voordeel kan genieten en geen teruggaaf van reeds betaalde Kosten kan vorderen.

11.6. Maakt de Verkoper dan wel de Veilinghoudster gebruik van zijn/haar voormeld recht om de Koop wegens wanprestatie als van rechtswege ontbonden te beschouwen, doch gaat hij niet over tot herveiling, dan kan hij in plaats van vergoeding van Kosten, schaden en rente als boete wegens niet-nakoming vorderen vijfentwintig percent (25%) van al hetgeen de Koper verschuldigd is. De Koper kan niet terugvorderen betalingen, door hem gedaan, behoudens dat eventuele gedeeltelijke betaling van de Koopprijs strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding of boete, en een eventueel overschot hem, de nalatige Koper, moet worden gerestitueerd.

Artikel 12 Verborgen gebreken en misleidende omschrijving
12.1. Indien de Koper kan bewijzen dat de Verkoper of de Veilinghoudster wist dat de op de Veiling verkochte Zaak een verborgen gebrek heeft of de door de Veilinghoudster verstrekte omschrijving zodanig misleidend is dat, indien dit verborgen gebrek of de misleidende omschrijving aan de Koper op de Veiling bekend zou zijn geweest, hij van de Koop tegen het door hem gedane Bod zou hebben afgezien, heeft de Koper het recht door schriftelijke verklaring gericht aan de Veilinghoudster de Koop te ontbinden, dan wel op grond van dwaling of bedrog te vernietigen.

12.2. De Koper kan slechts van het in artikel 12.1 bedoelde recht op ontbinding of vernietiging gebruik maken binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag na de Veiling.

12.3. Indien de Koper de door hem op de Veiling gekochte Zaak niet kan teruggeven in de staat waarin deze aan hem door de Veilinghoudster is afgegeven vervalt het in artikel 12.1 bedoeld recht op ontbinding of vernietiging.

12.4. Ingeval de Veilinghoudster bij het opstellen van de misleidende omschrijving is afgegaan op mededelingen van de Verkoper, is de Verkoper gehouden de Veilinghoudster volledig te vrijwaren voor alle aanspraken van de Koper of eventuele derden als bedoeld in dit artikel.

12.5. De Koper heeft geen recht op ontbinding van de Koop indien de omschrijving voorafgaande aan of tijdens de Veiling en voorafgaand aan het plaatsen van een Bod werd herroepen en de herstelde omschrijving mondeling of schriftelijk of via de website aan het publiek werd medegedeeld.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid Veilinghoudster
13.1. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor het tijdens de Veiling niet laten meedoen van een Bod dat mondeling, telefonisch, schriftelijk of elektronisch wordt uitgebracht, of van een Commissiebod dat schriftelijk of elektronisch wordt uitgebracht. Evenmin is Veilinghoudster aansprakelijk voor (technische) storingen, onder andere bij elektriciteit, post, telefonie of internetverbindingen.

13.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 is Veilinghoudster niet aansprakelijk wanneer bij de Online Veilingen storingen optreden die ofwel gelegen zijn bij Veilinghoudster ofwel bij derden. De Bieder accepteert dat hij Veilinghoudster daarvoor niet aansprakelijk kan stellen. Zo accepteert de Bieder, onder andere, dat hij zich daardoor niet kan aanmelden, niet of niet (tijdig) kan bieden of dat zijn Bod niet wordt geaccepteerd of bevestigd.

13.3. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens de Verkoper of Bieder bij de uitoefening van het recht van weigering van een Bod of Bieder.

13.4. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk jegens de Verkoper en/of Bieder en/of Koper wegens zichtbare of onzichtbare gebreken, wegens de omschrijving van een Zaak, de staat van een Zaak, de kenmerken, de kwaliteiten of benamingen, of materialen zoals houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein, edele metalen en diamant, wegens vertraging of verandering in atmosferische omstandigheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, onverminderd het recht van de Koper als bedoeld in artikel 12.1.

13.5. De Veilinghoudster is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor het niet op de Veiling brengen van een Zaak, dan wel het uitoefenen van haar andere rechten ingevolge artikel 7.

13.6. De Veilinghoudster is tegenover de Verkoper en/of Bieder en/of Koper niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal met of zonder braak, van welke aard ook en door welke oorzaak ook, van een te Veilen of van een op de Veiling gekochte Zaak, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghoudster en behoudens dekking door de verzekering van de Veilinghoudster.

13.7. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-, en/of indirecte schade.

13.8. Het betreden van de gebouwen of terreinen gebruikt door Veilinghoudster geschiedt op eigen risico. Veilinghoudster heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen de toegang tot deze gebouwen en terreinen te weigeren.

13.9. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade aan een persoon in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, waar de Veiling plaats heeft of waar de verkochte Zaak wordt afgehaald, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Veilinghoudster en behoudens gedekt door de verzekering van de Veilinghoudster.

13.10. De Veilinghoudster is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 14 Algemene bepalingen
14.1. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden met Verkoper, Bieder of Koper vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2. Op alle verbintenissen tussen de Veilinghoudster en de Verkoper en/of Bieder en/of de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Rechtbank te ’s-Gravenhage onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie en het vragen van een voorlopige voorziening.

14.4. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zullen steeds op de Veiling voor het publiek ter inzage gereed liggen en te raadplegen zijn via de website van de Veilinghoudster.

Artikel 15 Online Veiling
15.1. Op Online Veilingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de voorwaarden ten aanzien van het Commissiebod en de artikelen 7.1, 7.4, 7.5 en 7.7. De hierna vermelde artikelen 15 en 16 en het formulier voor herroeping van de Koop zijn speciaal op Online Veilingen van toepassing.

15.2. Veilinghoudster vermeldt bij het aanbod van een Zaak een startbod en alle Kosten en de eventuele Volgrechtvergoeding met betrekking tot de koop en levering van de Zaak, alsmede de wijze van betalen.

15.3. Het startbod is het door Veilinghoudster te bepalen bedrag, wat tevens gebruikt wordt als Limiet.

15.4. De Bieder kan een Bod uitbrengen tot aan het tijdstip van het sluiten van de Online Veiling. Door een Bod te plaatsen accepteert de Bieder dat hij een betalingsverplichting aangaat. De Bieder ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn Bod.

15.5. Het uitgebrachte Bod kan een direct Bod zijn of een maximaal Bod. Bij een maximaal Bod wordt automatisch meegeboden tot het maximaal bedrag is bereikt.

15.6. Door het uitbrengen van een Bod ontstaat een bindende koopovereenkomst op voorwaarde dat het Bod het hoogste Bod is, tijdig is uitgebracht en bevestigd is door Veilinghoudster.

15.7. De Bieder die het hoogste Bod heeft uitgebracht op het tijdstip van sluiten van de Online Veiling ontvangt daarover zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging en is verplicht de Zaak te betalen en af te nemen.

15.8. Veilinghoudster stuurt Koper na tot stand komen van de Koop een e-mail met daarin een factuur. De Koper dient de factuur van Veilinghoudster per omgaande te betalen, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.

15.9. De Koper verplicht zich de Zaak binnen vijf werkdagen na sluiting van de Online Veiling af te halen. Veilinghoudster geeft de Zaak echter pas af na ontvangst van volledige betaling van de factuur.

15.10. Indien de Koop elektronisch tot stand komt, treft Veilinghoudster passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Veilinghoudster daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waarop het Privacybeleid van Veilinghoudster van toepassing is.

Artikel 16 Herroepingsrecht Consument
16.1. Wanneer u als Consument een Bod heeft uitgebracht en de Koop heeft gesloten kunt u de Koop en daarmee de koopovereenkomst binnen een bedenktijd van veertien dagen na de dag van levering of afgifte van de Zaak ongedaan maken, of:
a. indien de Consument op dezelfde Online Veiling meerdere Zaken heeft gekocht: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste Zaak heeft ontvangen of afgehaald;
b. indien de levering van de Zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

16.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. Hij zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Zaak vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

16.3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van onderstaande modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Veilinghoudster.

16.4. Met betrekking tot het herroepingsrecht van de Consument zijn de artikelen uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

BIJLAGE I: Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC ‘s-Gravenhage
Tel +31 070 365 88 57 (lokaal tarief)
E-mail: info@venduehuis.com

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende Zaken: [aanduiding Zaak]* gekocht op de Online Veiling d.d. [datum] herroept/herroepen*.

– [Naam Consumenten(en)]

– [Adres Consument(en)]

– [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.